GAM IVI PACI F2  ⚔  GAM PDC 1

F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

17:4024/08/2022

GAM IVI PACI F2
GAM IVI PACI F2
GAM IVI PACI F2

AnhNT249 13'

GiangVH5 18'

2-4

Match ended
GAM PDC 1
GAM PDC 1

QuyDX 3'

KhanhND16 5'

KhanhND16 15'

ThuyDD2 57'

GAM PDC 1
Sân bóng Fville1

Match details

QuyDX ( 0 - 1 )
3'
KhanhND16 ( 0 - 2 )
5'
AnhNT249 ( 1 - 2 )
13'
KhanhND16 ( 1 - 3 )
15'
GiangVH5 ( 2 - 3 )
18'
HungDX6
27'
GiangVH5
46'
ToiLT1
53'
ThuyDD2 ( 2 - 4 )
57'

Comments