F-VILLE CHAMPIONSHIP 2022

Group stage 7 a side Tú Nguyễn Văn FPT F-Ville 2, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

50 / 51
24 Team 1140 view

Team is the champion

GST PRO

28.57 %  (2)

GAM DFN

14.29 %  (1)

GAM GET

14.29 %  (1)

GAM IVI PACI F2

14.29 %  (1)

GAM PDC 1

14.29 %  (1)

ICS JP 1

14.29 %  (1)

DAP

0 %  (0)

DXG

0 %  (0)

FHN JITS

0 %  (0)

FHO FST

0 %  (0)

FLT

0 %  (0)

FSG TSS

0 %  (0)

GAM IVI PACI F1

0 %  (0)

GAM PDC 2

0 %  (0)

GAM TCA

0 %  (0)

GST

0 %  (0)

GST PTG

0 %  (0)

ICS JP 2

0 %  (0)

JODC

0 %  (0)

Liên Quân SSC

0 %  (0)

PID.SKU

0 %  (0)

QAI

0 %  (0)

SAS

0 %  (0)

STU

0 %  (0)