Noobs FTS

Quân Anh Lê Văn 0387758656 [email protected] 5 user recreational 25-30 Football
Introduction

Chúng tôi là CHIM nhưng mọi người lại gọi là GÀ. Thôi thì lấy tên là... Noobs (Những con gà) vậy...

Jersey 1
Jersey 2
Jersey 3

Active area

: 00:00 - Monday
MID